Η SPARK ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και να ξεκινήσει ένα δημιουργικό διάλογο για το πως οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων μπορούν να συνδέσουν την βιωσιμότητα με την κερδοφορία και την ισχυρή απόδοση.

Καθοδηγούμε τους πελάτες μας στην διεργασία με την οποία οι Δημόσιοι Φορείς προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη στρατηγικών στόχων και περιορισμό των Δημοσιονομικών Επιπτώσεων. Η ορθή διαχείριση κινδύνων είναι η έγκαιρη αναγνώριση η αξιολόγηση τους βάσει πιθανότητας εμφάνισης και επίπτωσης στη λειτουργία του φορέα και στη συνέχεια ο ορθός χειρισμός τους.
Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και η πιθανότητα επίτευξης των συνολικών στόχων των Φορέων. Η διαχείριση κινδύνων μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα και Φορείς ανεξαρτήτως αντικειμένου. Τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων καθώς η διαχείριση κινδύνων λειτουργεί και προληπτικά.